REKRUTACJA

Zgłoszenia dzieci do Przedszkola Mini Uniwersytet przyjmujemy mailowo w ciągu całego roku miniuniwersytetzyrardow@gmail.com.
Przyjęcia do Przedszkola prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania
przewidzianej limitem ilości miejsc.
W przypadku braku miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa.
Potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub
prawnymi opiekunami a Dyrektorem przedszkola oraz uiszczenie opłaty wpisowej w terminie
wskazanym przez placówkę.
W sprawie wolnych miejsc prosimy o kontakt telefoniczny 662 007 981